Aktualności

Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymagania projektu budowlanego, zawarte w ustawie - Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła z dniem 1 stycznia 2017 roku nowe regulacje dotyczące istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

W tegorocznym planie kontroli terenowych przewidziano: budynki mieszkalne jedno - i wielorodzinne, przychodnie i gabinety lekarskie, obiekty kultu religijnego, domy pomocy i opieki społecznej, budynki administracji publicznej, bary i restauracje, budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia, place zabaw.

1 stycznia 2017 roku weszła w życie kolejna nowelizacja Prawa Budowlanego.

Nowelizację zawiera art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (DZ. U. poz. 2255).