Uwaga!
Wiekszkość formularzy nie jest drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Informacja o tym, które wzory są obowiązujące, znajduje sie przy druku duzymi literami.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  22.02.2021 roku oznaczona na czerwono

 

Druki przed rozpoczęciem zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie o terminie  rozpoczęcia robót  budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego


Klauzula RODO


Zgłoszenie wykonawcy  (azbest)

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Wersja dla  zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, obowiązujące od 17 lutego 2021 roku - WZÓR PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCY

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

                                                          

________________________________________________________________________________________________________________________________

Druk wniosku o przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych:

wniosek - DRUK PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCY

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Druki na zakończenie zamierzeń budowlanych zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

                                                                Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Zawiadomienie

Oświadczenie kierownika budowy 

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Wersja dla  zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:
                                        

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  

                                                                 Tryb pozwolenia na użytkowanie:

Wersja dla obiektów budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed  19 września 2020 roku:

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy

Oswiadczenie Inwestora  o  stanowisku organów

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Klauzula RODO

 

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wersja dla  zamierzeń budowlanych zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

                                                                          

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Uproszczone postępowanie legalizacyjne:

Żądanie  wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego