Uwaga!
Niektóre formularze nie są drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Informacja o tym, które wzory są obowiązujące, znajduje się przy druku.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  18.05.2021 roku oznaczona na czerwono

 

Druki przed rozpoczęciem zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie o terminie  rozpoczęcia robót  budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego


Klauzula RODO


Zgłoszenie wykonawcy  (azbest)

 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________

Wersja dla  zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót, obowiązujące od 17 lutego 2021 roku - WZÓR PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCY w przypadku, gdy sporządzony był projekt techniczny

oświadczenie  projektanta

oświadczenie   projektnta  sprawdzającego

                                                          

________________________________________________________________________________________________________________________________

                                 Przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych:

wniosek - DRUK PRAWNIE OBOWIĄZUJĄCY

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Zakończenie zamierzeń budowlanych zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

                                                                Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Zawiadomienie

Oświadczenie kierownika budowy 

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Zawiadomienie o zakończeniu budowy  od 1 lipca 2021 roku - wzory prawnie obowiązujące: 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

 __________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  

                                                                 Tryb pozwolenia na użytkowanie:

Wersja dla obiektów budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed  19 września 2020 roku:

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy

Oswiadczenie Inwestora  o  stanowisku organów

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Klauzula RODO

 

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie od 1 lipca 2021 - wzory prawnie obowiązujące: 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE                                  

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM  WSZYSTKICH ROBÓT                         

 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________

                                                   Uproszczone postępowanie legalizacyjne:

Od 1 lipca 2021 roku druk prawnie obowiązujący:

WNIOSEK O WSZCZĘCIE UPROSZCZONEGO POSTĘPOWANIA LEGALIZACYJNEGO.

 

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

__________________________________________________________________________

                                                                                        Postępowanie legalizacyjne "zwykłe":

WNIOSEK O LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ 

 __________________________________________________________________________________________________

Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego