Uwaga!
Niektóre formularze nie są drukami obowiązującymi na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Druki obowiązujące posiadają dodatkowe oznaczenie "PB"

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  4.04.2022 roku oznaczona na czerwono

 

Druki przed rozpoczęciem zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

Zawiadomienie o terminie  rozpoczęcia robót  budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego


Klauzula RODO


Zgłoszenie wykonawcy  (azbest)

 

 ____________________________________________________________________________________________________________________

Wersja dla  zamierzeń budowlanych realizowanych w oparciu o projekt budowlany, sporządzony na podstawie przepisów, obowiązujących od 19 września 2020 roku, w przypadku sporządzenia projektu technicznego:

zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

 ooświadczenie  projektanta

oświadczenie   projektnta  sprawdzającego

                                                          

_____________________________________________________________________________________________________________________

                                 Przeniesienie pozwolenia na wznowienie robót budowlanych:

wniosek 

_____________________________________________________________________________________________________________________

Zakończenie zamierzeń budowlanych zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

                                                                Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

Zawiadomienie

Oświadczenie kierownika budowy

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________
  
Zawiadomienie o zakończeniu budowy  - wzór obowiązujący od 1 lipca 2021 roku: 

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY

ZAWIADOMIENIE O ZAKOŃCZENIU BUDOWY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie inwestora o_dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku

Oświadczenie inwestora o zgodności_budowy z projektem budowlanym i przepisami techniczno-budowlanymi 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________                                                                  

                                                                 Tryb pozwolenia na użytkowanie:

Wersja dla obiektów budowlanych, zrealizowanych w oparciu o projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów dotychczasowych, obowiązujących przed 19 września 2020 roku:

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie
Oświadczenie kierownika budowy

Oswiadczenie Inwestora  o  stanowisku organów

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Klauzula RODO

 

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie od 1 lipca 2021 roku: 

WNIOSEK O POZWOLENIE NA UŻYTKOWANIE         


WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE PRZED WYKONANIEM WSZYSTKICH ROBÓT BUDOWLANYCH                

 ____________________________________________________________________________________________________________________

                                                   Uproszczone postępowanie legalizacyjne:

WNIOSEK 

 

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

__________________________________________________________________________

                                                                                        Postępowanie legalizacyjne "zwykłe":

Wniosek o legalizacje samowoli budowlanej 

 __________________________________________________________________________________________________

Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego