Starosta Stalowowolski zatwierdził Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2018, obejmujący m. in.  rodzaje obiektów budowlnych, przewidzianych do kontroli. 

 

W planie przewidziano  kontrole właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym oraz przeprowadzania okresowych kontroli ich stanu technicznego.

Kontrolowane będą: sieci energetyczne niskiego i średniego napięcia, sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, sieci wodociągowe i kanalizacyjne, budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki kultury, budynki służby zdrowia, budynki handlu, place zabaw i inne obiekty  budowlane, w zależności od potrzeb, znajdujące się na terenie Powiatu Stalowowolskiego.