Aktualności

Od 1 do 15 września 2017 roku trwać będą konsultacje publiczne m. in. projektu ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2017 roku 1332), obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:

1) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

2) badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

20 kwietnia 2017 roku odbyły się 12. bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt.  PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY LUB ROBÓT ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

„Instalacją elektryczną” w rozumieniu § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U.  Nr 74 poz. 836 i Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1584)  jest układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.
 

„Siecią”, w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (DZ. U. z 2017 roku poz. 220) są instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.