1 stycznia 2023 roku wejdzie zmiana w ustawie – Prawo budowlane w zakresie okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych. Dotyczy nowych obowiązków osób je przeprowadzających.

 1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego, dla którego istnieje obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, osoba przeprowadzająca okresową kontrolę dokonuje wpisu o kontroli w książce obiektu budowlanego prowadzonej w postaci: elektronicznej w systemie c-KOB albo papierowej. Jest to nowy obowiązek.

2. W terminie 7 dni od dnia zakończenia kontroli obiektu budowlanego osoba przeprowadzająca dwukrotne, okresowe kontrole obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy powyżej  2 000 m2 lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu powyżej 1 000 m2 , zawiadamia o kontroli organ nadzoru budowlanego: za pomocą systemu c-KOB albo na piśmie – jeżeli kontrola dotyczyła obiektu budowlanego, dla którego nie prowadzi się książki obiektu budowlanego w postaci elektronicznej. Zmiana doprecyzowała aktualnie obowiązujący termin zawiadomienia organu nadzoru budowlanego, określony jako „bezzwłocznie”.

Ponadto kto nie spełni obowiązków, o których mowa w punkcie 1 i 2, popełni wykroczenie zagrożone karą grzywny w kwocie do 5 000 złotych lub w postępowaniu mandatowym grzywną w kwocie do 500 złotych.

Przepisy, dotyczące elektronicznej książki obiektu budowlanego, wejdą w życie 1 stycznia 2023 roku. Książki obiektu budowlanego w formie papierowej będą mogły być zakładane do 31 grudnia 2023 roku. Książki w formie papierowej będą funkcjonować do 31 grudnia 2026 roku. Po tym terminie wszystkie książki obiektu budowlanego w postaci papierowej właściciel lub zarządca zamyka wpisem i przechowuje przez okres istnienia obiektu budowlanego.