Ustawa z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, wprowadziła regulacje, dotyczące tymczasowego wykorzystania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego.

 

Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy, posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. tymczasowe wykorzystanie obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:
1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;
2) bezpieczeństwa pożarowego;

3) higieny, zdrowia i środowiska.

W przypadku gdy obiekt budowlany,  będzie przeznaczony do zakwaterowania więcej niż 20 osób, spełnienie podstawowych wymagań potwierdza się pozytywną opinią właściwego miejscowo:

1) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego – w zakresie nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

2) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej – w zakresie bezpieczeństwa pożarowego;

3) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego – w zakresie higieny, zdrowia i środowiska.

Opinie wydaje się, w terminie 5 dni roboczych, na wniosek właściciela lub faktycznie władającego obiektem budowlanym. Opinie mogą określać dodatkowe warunki lub ograniczenia niezbędne do zachowania podstawowych wymagań. Opinię w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydaje się po przeprowadzeniu czynności kontrolno-rozpoznawczych, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490), w zakresie oceny zapewnienia w obiekcie budowlanym spełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa pożarowego. Upoważnienie do czynności kontrolno-rozpoznawczych może być doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do tych czynności.

Brak wydania i doręczenia wnioskodawcy opinii w terminie, uznaje się za wydanie opinii pozytywnej.

Do wydawania opinii nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24).

Do obiektów tych nie stosuje się art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane(Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88), czyli nie ma obowiązku dokonania zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu lub jego części.