Doszło do kolejnej tragedii na cmentarzu. W poniedziałek 18 kwietnia 2022 roku w Kamienicy w gminie Załuski, płyta nagrobna przygniotła 1,5 rocznego chłopczyka. Mimo udzielonej pomocy zmarł na miejscu.

Jest to kolejne zdarzenie na cmentarzu, w wyniku którego wskutek wadliwie zamontowanej płyty nagrobnej (napisowej) ucierpiały kilku i kilkunastoletnie dzieci, które przeżyły mimo ciężkich obrażeń. Tym razem tak małe dziecko nie miało szans na uratowanie.

W ubiegłym roku PINB w Stalowej Woli przeprowadził czynności kontrolne na cmentarzach. Przede wszystkim ustalano, czy właściciele lub zarządcy cmentarzy wywiązują się z obowiązku poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego, wymaganym przepisami ustawy – Prawo budowlane. Większość cmentarzy to cmentarze parafialne. Niemal wszyscy  proboszczowie ze zrozumieniem odnieśli się do kontroli. Zostały przeprowadzone kontrole obiektów, znajdujących się na cmentarzach, w tym nagrobków, a w szczególności płyt napisowych. Ujawniono sporo przypadków nieodpowiedniego ich stanu technicznego, co skutkowała koniecznością ich niezwłocznego ich demontażu. Powodem takiego stanu jest przede wszystkim niewłaściwa technologia montażu płyt napisowych. Brak jest przepisów prawnych, norm itp. regulujących wymagania w tym zakresie. Na stronie internetowej administratora cmentarza komunalnego w Stalowej Woli, umieszczone są wytyczne, z których należy korzystać: Link: https://www.memento.com.pl/cmentarz-komunalny/montaz-plyty-napisowej.

Cmentarz, w rozumieniu ustawy jest budowlą, na którym mogą znajdować się: kaplice, groby, pomniki, kolumbaria i inne budowle, podlegające kontrolom przeprowadzanym co najmniej raz na rok, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne oraz co najmniej raz na  5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budowli narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, jego estetyki i otoczenia.

Odpowiedzialność za stan techniczny całości cmentarza spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy.

W przypadku ujawnienia stanu technicznego nagrobka, który może spowodować zagrożenie ludzi lub mienia, właściciel lub zarządca cmentarza powinien niezwłocznie powiadomić dysponanta grobu i wezwać do usunięcia tego stanu. Gdy osoba taka nie jest znana, właściciel lub zarządca we własnym zakresie powinien usunąć ten stan. W razie ujawnienia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi, stan taki powinien być usunięty podczas przeprowadzana kontroli lub bezpośrednio po niej. Osoba przeprowadzająca kontrolę, posiadająca uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, jest zobowiązana przekazania kopii protokołu do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, którego obowiązkiem będzie bezzwłoczna kontrola „w celu potwierdzenia usunięcia stwierdzonych uszkodzeń oraz uzupełnienia braków.

Raz jeszcze przypominamy właścicielom lub zarządcom cmentarzy o obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania oraz estetyki wszystkich obiektów na nim znajdujących się, w tym zapewnienia stateczności wszystkich elementów nagrobków, a także przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego. Wykonywanie tych obowiązków będzie przedmiotem kontroli przez PINB w Stalowej Woli.