Pomimo wielu problemów, udało się zorganizować jedyną w kraju olimpiadę o takiej tematyce, adresowaną do uczniów szkół ponadpodstawowych o profilu budowlanym – przyszłych projektantów, kierowników budów lub robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego.

 

Jej organizatorami są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli. Jest ona kontynuacją trzech przeprowadzonych wcześniej Konkursów Wiedzy „Poznaj prawo budowlane”.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: eliminacji szkolnych, kwalifikacji wojewódzkich oraz finału ogólnopolskiego. W pierwszym etapie uczestniczyło 553 uczniów z 34. szkół z 11. województw. Do etapu drugiego zakwalifikowanych zostało 156 uczniów, spośród których 22. awansuje do ostatniego etapu.

Uczniowie rozwiązują testy, przygotowane przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli; na każdym etapie z zakresu przepisów ustawy – Prawo budowlane, w drugim dochodzą wybrane zagadnienia z przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zaś w trzecim dodatkowo wybrane zagadnienia z przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Odbyły się dotąd dwa etapy, zaś ostatni rozegrany zostanie 25 kwietnia 2022 roku w Stalowej Woli (o ile warunki na to pozwolą) lub w poszczególnych szkołach.

Organizatorzy serdecznie dziękują dyrektorom szkół, uczniom oraz nauczycielom, uczestniczącym w olimpiadzie. Gratulują uczniom wiedzy o procesie inwestycyjno – budowlanym, którą wykorzystają w przyszłości w procesie uzyskiwania uprawnień budowlanych, a następnie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.