Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli w Programie działania na rok 2022 roku, przyjął priorytety kontroli w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. 

  

Są nimi:

 • budynki mieszkalne jedno – i wielorodzinne,
 • sieci,
 • drogi gminne i powiatowe,
 • mosty,
 • budynki administracji publicznej,
 • restauracje i bary,
 • budynki przemysłowe,
 • stadiony,
 • sklepiki osiedlowe,
 • budynki o powierzchni zabudowy powyżej 2 000 m2 lub inne obiekty budowlane o powierzchni dachu powyżej 1 000 m2,
 • place zabaw,
 • inne obiekty budowlane, w zależności od potrzeb.

Każdy właściciel lub zarządca tego rodzaju obiektów budowlanych na terenie powiatu stalowowolskiego, może spodziewać się kontroli inspektorów z PINB.

Art. 62. 1 ustawy – Prawo budowlane. Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:
1) okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu – z wyłączeniem m. in.  budynków w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);

2) okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

3) okresowej w zakresie, o którym mowa w pkt 1, co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2; osoba dokonująca kontroli jest obowiązana bezzwłocznie na piśmie zawiadomić organ nadzoru budowlanego o przeprowadzonej kontroli.

Art. 93. 8. Kto nie spełnia ww. obowiązków podlega karze grzywny w kwocie do 5 000zł.

Art. 91a. Kto nie spełnia  obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.