3 stycznia 2022 roku wchodzi w życie kolejna nowelizacja ustawy – Prawo budowlane.

 

Znowelizowane przepisy stanowią, iż nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia budowa wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora.

W przypadku zgłoszenia budowy tego rodzaju budynku mieszkalnego inwestor:

1. Jest obowiązany zawiadomić organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

2. Może ustanowić kierownika budowy, ale nie ma obowiązku, jednakże w przypadku nie ustanowienia kierownika budowy do zgłoszenia budowy ma obowiązek dołączyć oświadczenie, że przyjmuje odpowiedzialność za kierowanie budową.

3. Ma obowiązek zlecić geodezyjne wyznaczenie budynku w terenie, a po wybudowaniu – geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.

4. W przypadku nie ustanowienia kierownika budowy jest obowiązany przed rozpoczęciem budowy zabezpieczyć teren budowy lub rozbiórki oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną.

5. Ma obowiązek zawiadomić organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, dołączając m. in. oświadczenie o:

a) dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z późn. zm.),

b) zgodności wykonania budynku mieszkalnego z projektem budowlanym oraz przepisami techniczno - budowlanymi, a gdy złoży oświadczenie niezgodne ze stanem faktycznym popełni wykroczenie, zagrożone grzywną w kwocie do 5 000 złotych lub w postępowaniu mandatowym w kwocie do 500 złotych.

6. Na każdym etapie budowy może zwrócić się do właściwego organu nadzoru budowlanego o zweryfikowanie prawidłowości prowadzonych działań.