Wyjaśniam inwestorom, projektantom i projektantom sprawdzającym, iż zawiadomienie  o terminie rozpoczęcia robót budowlanych na nowym wzorze  składa się wówczas, gdy został sporządzony PROJEKT TECHNICZNY wg nowych zasad, obowiązujących od 19 września 2020 roku.

 

Do zawiadomienia dołącza się m. in. oświadczenie lub kopię oświadczenia projektanta oraz projektanta sprawdzającego (o ile jest wymagany) o sporządzeniu PROJEKTU TECHNICZNEGO. Nie dołącza się pisemnego oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy, a jedynie w zawiadomieniu zamieszcza się imię i nazwisko kierownika budowy.

Gdy projekt techniczny nie był sporządzony, inwestor nie dokonuje zawiadomienia na nowym wzorze, lecz wg zasad obowiązujących przed jego wprowadzeniem, a złożenie zawiadomienia na nowym wzorze jest błędem. Niedopuszczalne jest np. złożenie zawiadomienia na nowym wzorze i nie dołączenie oświadczenia projektanta o sporządzeniu projektu technicznego i dołączenie piemnego oświadczenia o podjęciu obowiązków kierownika budowy.

Wzór zawiadomienia o terminie rozpoczęcia robót budowanych nie zawiera rubryki, w której zamieszcza się bardzo ważną informację o nazwie obiektu budowlanego i jego lokalizacji. Proszę, aby te informacje zamieszczać w punkcie 4 zawiadomienia w rubryce Rodzaj  i zakres robót objętych decyzją (zgłoszeniem).