Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli mieści się na IV piętrze  w budynku Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli.

 

Adres:
37 - 450 Stalowa Wola Ul. Podleśna 15 Tel. (15) 643 36 70 – 71, fax (15) 643 36 06.

PINB jest czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.30. Skargi i wnioski przyjmujemy w godzinach pracy Urzędu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej.

Data publikacji strony internetowej: 1 stycznia 2017 roku

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 1 stycznia 2017 roku.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia 31.12.2019 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator do spraw dostępności w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Stalowej Woli: Małgorzata Kulik, tel. (15) 6433669, e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności można składać telefonicznie, elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

 Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/

 Dostępność architektoniczna

1. Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli znajduje się na IV piętrze budynku, stanowiącym własność Powiatu Stalowowolskiego, w którym siedzibę posiada Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, w którym  zapewniono częściowo, aby przestrzenie komunikacyjne w budynku były wolne od barier architektonicznych m.in. poprzez:
1) możliwość wejścia do windy z zewnątrz budynku,

2) brak progów w drzwiach wejściowych i w większości drzwi wewnętrznych,
c) możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim przez główne drzwi wejściowe oraz windą na IV piętro,

3) możliwość poruszania się pomiędzy piętrami windą,

4) dostosowanie łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych na parterze, II i IV piętrze,
5) możliwość poruszania się po korytarzach wózkiem inwalidzkim na każdym piętrze,

2. Nie ma zamontowanych poręczy przy ścianach.

3. Na parkingu  wyznaczono 1 miejsce do parkowania dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim do budynku urzędu poprzez bramę, przy furtce znajdują się progi (schody).

4.  Informacji o rozkładzie pomieszczeń udziela pracownik Starostwa Powiatowego.

5.  Istnieje możliwość wejścia na teren urzędu z psem asystującym.

6.  W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli nie istnieje możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Stalowa Wola, dnia 30 września 2020 roku