Procedury bezpieczeństwa,  obowiązujące w czasie warsztatów szkoleniowych, organizowanych przez Starostę Stalowowolskiego i Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli  na terenie Zespołu Szkół Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli,  w dniu 10.09.2020 roku. 

W WARSZTATACH WEŹMIE UDZIAŁ 80 OSÓB, DLATEGO TEŻ W SPOSÓB SZCZEGÓLNIE RYGORYSTYCZNY NALEŻY PRZESTRZAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD:

 • W szkoleniu mogą brać udział i prowadzić je jedynie zdrowe osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Jeżeli w domu uczestnika szkolenia/prowadzącego szkolenie przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, w/w nie powinien przychodzić na teren szkoły – nie uczestniczyć w szkleniu/ nie prowadzić szkolenia oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Zobowiązuje się prowadzących/uczestników szkolenia do przebywania tylko i wyłącznie w wyznaczonym obszarze terenu szkoły, tj. aula i ciąg komunikacyjny.
 • Prowadzący szkolenie przychodzi na teren szkoły przed szkoleniem w czasie, który wymaga przygotowanie szkolenia. Uczestnicy szkolenia przychodzą nie wcześniej niż 10 minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia szkolenia.
 • Przed wejściem do auli prowadzący/uczestnik szkolenia obowiązkowo dezynfekuje ręce – w przypadku przeciwskazań zdrowotnych do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast myje ręce. Płyn do dezynfekcji rąk wraz z instrukcją prawidłowej dezynfekcji znajduje się przy wejściu do budynku auli.
 • Przy wchodzeniu/wychodzeniu do/z auli, korzystaniu z przestrzeni wspólnych wbudynku auli należy zachować dystans społeczny – min. 1,5 m., jeżeli jest to nie możliwe należy stosować osłonę ust i nosa.
 • Uczestnicy szkolenia podpisują listę obecności własnym długopisem. Organizator szkolenia udostępni listę uczestników szkolenia dyrektorowi ZS Nr 2 w przypadku konieczności postępowania przeciwepidemicznego.
 • Uczestnicy zajmują oznaczone miejsca siedzące. Po zajęciu miejsca nie należy go zmieniać.
 • Podczas przerw ( planowanych co godzinę) wskazane jest wyjście uczestników na zewnątrz budynku. Należy zachować dystans społeczny – min. 1,5 m., jeżeli jest to nie możliwe należy stosować osłonę ust i nosa. Podczas przerwy odbywa się wietrzenie pomieszczenia auli.
 • Uczestnicy szkolenia we własnym zakresie zaopatrują się w napoje itp.
 • W przypadku wystąpienia u uczestnika szkolenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem będzie on niezwłocznie odesłany transportem indywidualnym do domu (transport własny lub sanitarny). Uczestnik powinien oczekiwać na transport w miejscu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób – w odległości min. 2 m. Organizator szkolenia powiadamia o tym fakcie Państwową Inspekcję Sanitarną i dyrektora szkoły.