Od 19 września 2020 roku obowiązywać będę znowelizowane przepisy ustawy – Prawo budowlane, między innymi w zakresie dotyczącym okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych.

 

Dodany został art. 62a, określający:

1. Zawartość protokółów z okresowych kontroli. Powininny one zawierać  co najmniej:

1) datę przeprowadzenia kontroli;

2) imię i nazwisko, a także numer uprawnień budowlanych wraz ze specjalnością, w której zostały wydane, osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;

3) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy użytkowanego obiektu budowlanego;

4) określenie kontrolowanego obiektu budowlanego umożliwiające jego identyfikację;

5) zakres kontroli;

6) ustalenia dokonane w zakresie kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;

7) zalecenia, jeżeli zostały stwierdzone nieprawidłowości;

8) metody i środki użytkowania elementów obiektów budowlanych narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników, w przypadku kontroli tych elementów;

9) zakres niewykonanych zaleceń określonych w protokołach z poprzednich kontroli.


2. W zaleceniach wskazuje się:

1) czynności mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości;

2) termin wykonania czynności, o których mowa w pkt 1.


3. Do protokołu dołącza się kopie:

1) zaświadczeń, o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego, osoby przeprowadzającej kontrolę.

2) decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych w odpowiedniej specjalności lub innych uprawnień lub kwalifikacji, wymaganych przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, osoby przeprowadzającej kontrolę.

Minimalną treść, wskazaną w pkt 1 powinien zawierać każdy protokół z okresowej kontroli stanu technicznego.