Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę okresowym kontrolom.

 

 

1. Co najmniej raz w roku sprawdza się  stan techniczny:

a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych  i wentylacyjnych),

Kontrola może być przeprowadzona do końca 2020 roku.


2. Co najmniej raz na 5 lat, sprawdza się stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego, estetykę obiektu budowlanego oraz jego otoczenia; kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Jeżeli kontrola przypada na ten rok, może być przeprowadzona do końca 2020 roku.


3. Co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m, sprawdza się w zakresie wskazanym w punkcie 1.

Kontrola powinna być przeprowadzona  do 31 maja 2020 roku oraz kolejna do 30 listopada 2020 roku. Brak jest podstawy prawnej do zmiany tych  terminów. 

Zgodnie z ustaleniami z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym  w Stalowej Woli, osoba przeprowadzająca czynności kontrolne ma obowiązek zachowania wszelkich warunków bezpieczeństwa sanitarnego, a w szczególności  używania środków ochrony indywidualnej: maseczek ochronnych, gogli, rękawiczek jednorazowych itp.