22 lipca 2020 roku wejdzie w życie kolejna nowelizacja prawa budowlanego. To juz czwarta zmiana w tym roku.

 

Wprowadza ją art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne  oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 782).

Zmiany obejmują zagadnienia z zakresu czynności geodezyjnych  w budownictwie:

1. W art. 3 prawa budowlanego pojawi się określenie „mapie do celów projektowych”, z jednoczesnym odesłaniem      do definicji legalnej w ] 2 pkt 7a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2, Podobnie wprowadzone zostaje określenie „geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej” z odesłaniem do definicji w 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Doprecyzowano obowiązki inwestora i kierownika budowy w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego w zakresie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa w rozumieniu art. 2 pkt 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii. Ich wykonanie zapewnia:

1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;

2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego.

4. Projekt zagospodarowania działki będzie sporządzany jak dotąd na aktualnej mapie do celów projektowych, lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta.

5. Doprecyzowano, iż mapy do celów projektowych wykorzystywane w procesie budowlanym powinny być opatrzone klauzulą urzędową określoną w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego, stanowiącą potwierdzenie przyjęcia materiałów lub zbiorów danych, w oparciu o które mapy te zostały sporządzone, do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo oświadczeniem wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji.

6. Uchylono delegację dla ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa do  określenia, w drodze rozporządzenia, rodzaje i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

7. Doprecyzowano zawartość dokumentacji geodezyjną, która powinna zawierać wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym mapę, o której mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii.