Od soboty 18 kwietnia 2020 roku, zmieniły się zasady oddawania do użytkowania niektórych obiektów budowlanych.

 

Zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (DZ U. poz. 695  zmieniającą  ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), dodano  art. 31zy1 w brzmieniu:

1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 przepisów art. 55 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.20)) nie stosuje się, a wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie złożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli nie wydano decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, traktuje się jak zawiadomienie o zakończeniu budowy o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

2. W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1, termin do zgłoszenia sprzeciwu w drodze decyzji liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Oznacza to, iż w tym okresie oddawanie do użytkowania obiektów budowlanych, które wymagają uzyskania pozwolenia na użytkowanie, możliwe jest na podstawie zawiadomienia organu nadzoru budowlanego. Gdy inwestor złożył już wniosek o pozwolenie na użytkowanie, a organ nie wydał pozwolenia, wniosek traktuje się, jako zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót, również jest możliwe na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy i nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Legalizacja samowoli budowlanej nadal wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie.