3 marca 2020 roku  Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wejdzie  w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.