Ostatnia, nieobowiązująca jeszcze nowelizacja prawa budowlanego, zmieni kwalifikację samowoli budowlanej z przestępstwa na wykroczenie.

 

W aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo budowlane, wykonywanie robót budowlanych:

  • bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia,
  • w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Oznacza to, iż jest przestępstwem, a konkretnie występkiem. W grupie przestępstw są jeszcze zbrodnie.

Po wejśąciu w życie nowelizacji, za powyższe przewinienia będzie grozić kara grzywny do 5 000 zł, lub w postępowaniu mandatowym do 500 zł,  co oznacza, iz staną sie one wykroczeniami. W uzasadnieniu do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, czytamy, iż zmiana ta wynika ze stosunkowo niskiej szkodliwości społecznej ww. czynów.