Jeszcze nieobowiązująca nowelizacja prawa budowlanego, wprowadziła zmiany w zakresie dokumentów, składanych przez inwestora do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

 Inwestor do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego, będzie miał obowiązek przedłożyć, odpowiednio: do jego rodzaju:

  • oryginał dziennika budowy;
  • projekt techniczny, z uwzględnieniem zmian, o których mowa w art. 36b ust. 2;
  • oświadczenie kierownika budowy:

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;

4) oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

5) protokoły badań i sprawdzeń:

    a)  przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby, o których mowa w art. 62 ust. 6,

   b) o których mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667), o ile dotyczy;

6) decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia technicznego, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

7) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzoną przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe;

8) potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy;

9) zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, potwierdzające spełnienie warunków,
o których mowa w art. 37i ust. 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235 i 730), o ile jest wymagane;

10) w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej:

a) wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

b) uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Aktualnie inwestor ma obowiązek przedłożenia m. in.  protokóły badań i sprawdzeń. Prawo nie określa czego te protokóły badań i sprawdzeń mają dotyczyć. W praktyce były to przede wszystkim protokóły kontroli instalacji, w tym instalacji gazowych i elektrycznych oraz przewodów kominowych.  
Ostatnią nowelizacją prawa budowlanego zmniejszono zakres dokumentów w przypadku zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Inwestor nie będzie miał  obowiązku dołączenia:

  • oryginału dziennika budowy,
  • protokółów badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji,
  • potwierdzenia odbioru wykonanych przyłączy.

Będzie miał obowiązek dołączenia: oświadczenia kierownika budowy, projektu technicznego, protokołu badania szczelności instalacji gazowej oraz dokumentacji geodezyjnej. Nie będzie miał obowiązku dołączenia np. protokółu z kontroli instalacji elektrycznej i przewodów kominowych.

 Obowiązkiem kierownika budowy jest m. in. zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru. Kontrola szczelności instalacji gazowej i przewodów kominowych, wymagana jest przepisami, zaś kontrola pozostałych instalacji powinna wynikać z umów.

Oznacza to, że np. kontrole instalacji elektrycznej  i przewodów kominowych nadal będą przeprowadzane, nadal będą sporządzane protokóły, ale po wejściu w życie nowelizacji, nie będą one dołączane do zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie wskazywały osób uprawnionych do sporządzania tego rodzaju protokółów. Po nowelizacji protokoły badań i sprawdzeń przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, sporządzone będą przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności lub osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych, a także  osoby posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności –  w odniesieniu przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych do przewodów kominowych, oraz do kominów przemysłowych, kominów wolno stojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest wymuszony pracą urządzeń mechanicznych. 

Ustawa nowelizująca prawo budowlane czeka na podpis Prezydenta RP.