Zgodnie z aktualnym brzmieniem prawa budowlanego oraz nieobowiązującej jeszcze nowelizacji, niektóre obiekty budowlane nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, a niektóre nie wymagają ani pozwolenia na budową, ani zgłoszenia.

 

I tak:

1. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, budowa np.:

1) tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu;

2)  wolno stojących:

a)     parterowych budynków gospodarczych,

b)     garaży,

c)     wiat

– o powierzchni zabudowy do 35 m2,

3)   przydomowych:

a)     ganków,

b)     oranżerii (ogrodów zimowych)

– o powierzchni zabudowy do 35 m2,

4)   wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2,

5)   parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

6)   gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m, oraz stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowanych na obszarze Natura 2000;

7)   obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

8)   obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a)     naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 7 m,

b)     silosów na kiszonkę.

Do zgłoszenia tych budów inwestor nie ma obowiązku dołączania projektu architektoniczno – budowlanego, czy też projektu technicznego, a jedynie szkice lub rysunki. Nie muszą być wykonane przez osobę uprawnioną.

Inwestor nie ma obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy.

Inwestor nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy.

Inwestor nie ma obowiązku  zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Oznacza to, że tego rodzaju budowy są realizowane jedynie na podstawie szkiców lub rysunków, bez jakiegokolwiek nadzoru oraz kontroli po ich wykonaniu.

Obiekty te podlegają okrsowym kontrolom ich stanu technicznego, co najmniej raz na pięć lat.

2. Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, budowa np.:

1)    obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach istniejącej działki siedliskowej:

a)  parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

b)  suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2;

2)   wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki;

3)  wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych  obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki;

4)   altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych

5)   wiat przystankowych i peronowych;

6) parterowych budynków o powierzchni zabudowy do 35 m2, służących jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, z wyjątkiem budynków sytuowanych na obszarze Natura 2000;

7) gospodarczych obiektów budowlanych o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m,

8)  wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych;

9)  obiektów małej architektury, z wyjątkiem obiektów małej architektury w miejscach publicznych;

10)   ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m;

11) obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;

12) tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;

13) punktów ładowania, w rozumieniu art. 2 pkt 17 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

14) urządzeń sytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, wraz z fundamentami, konstrukcjami wsporczymi oraz przynależnymi elementami wyposażenia,

15) bankomatów, biletomatów, wpłatomatów, automatów sprzedających, automatów przechowujących przesyłki lub automatów służących do wykonywania innego rodzaju usług o wysokości do 3 m włącznie;

16)  naziemnych zbiorników będących obiektami budowlanymi, służących do przechowywania paliw płynnych klasy III, na potrzeby własne użytkownika, o pojemności do 5 m3.


Budowy tych obiektów realizowane są bez jakiegokolwiek projektu, szkicu lub rysunku.  

Inwestor nie ma obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia budowy.

Inwestor nie ma obowiązku ustanowienia kierownika budowy.

Inwestor nie ma obowiązku zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.


Oznacza to, że tego rodzaju budowy są realizowane bez jakiekolwiek projektu, bez jakiegokolwiek nadzoru ze strony inwestora oraz kontroli po ich wykonaniu. NIKT NIE OCENIA WYKONANIA ROBÓT W ZAKRESIE ZGODNOŚCI Z ZASADMI WIEDZY TECHNICZNEJ, W ZAKRESIE ZAPEWNIAJĄCYM BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE.

Kontrola budów może być zapewniona jedynie przez organ nadzoru budowlanego w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego. Obejmuje ona kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku ww. budów kontrola może dotyczyć jedynie zgodności z przepisami prawa budowlanego.

Obiekty te podlegają okrsowym kontrolom ich stanu technicznego, co najmniej raz na pięć lat.