Panuje powszechne, błędne przekonanie, iż budowa tymczasowych obiektów budowlanych, nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia.

 

W świetle prawa budowlanego, tymczasowym obiektem  budowlanym jest:

  • obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki,
  • obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe, przenośne wolnostojące maszty antenowe.


Wyliczenie w punkcie 2 nie zawiera wszystkich tego rodzaju obiektów, ale jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tymczasowym obiektem budowlanym może być np. scena plenerowa - montowana na okres święta gminy, trybuna wolnostojąca - montowana na okres imprezy plenerowej, namiot cyrkowy.

Budowa tymczasowego obiektu budowlanego, wznoszonego na okres do 180 dni, wymaga dokonania wcześniejszego zgłoszenia organowi administracji architektoniczno – budowlanej, zaś wznoszonego na okres dłuższy niż 180 dni, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. Nie jest wymagana pełna dokumentacja, czyli projekt budowlany, który jest konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli, po złożeniu zgłoszenia wraz z kompletem dokumentów, organ w ciągu 21dni nie wniesie sprzeciwu, w drodze decyzji, dla inwestora oznacza to prawo do rozpoczęcia budowy.

Obiekt zgłoszony na okres 180 dni powinien być rozebrany niezwłocznie po upływie tego terminu. Prawo budowlane daje jednak inwestorowi prawo do tego, aby przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, złożyć wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla tego, istniejącego już tymczasowego obiektu budowlanego. W przypadku złożenia wniosku,inwestor może powstrzymać się od rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce tymczasowego obiektu budowlanego, do czasu zakończenia postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę.

Budowa tymczasowego obiektu budowlanego bez zgłoszenia lub pozwolenia na budowę jest występkiem, zagrożonym grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.