W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego  w Stalowej Woli zostanie wdrożony System Zapobiegania Powstawaniu Samowoli Budowlanych, ich Wykrywania oraz Podejmowania  Działań.

 

 

Celem systemu są przede wszystkim działania o charakterze prewencyjnym, zapobiegające powstawaniu samowoli budowlanych. Najczęstszą przyczyną ich powstawania jest brak znajomości przepisów prawa budowlanego. W tym celu PINB prowadził będzie kampanie informacyjne w różnych formach, adresowane do inwestorów, właścicieli i zarządców obiektów budowlanych, o aktualnie obowiązujących przepisach prawa, regulujących proces inwestycyjno – budowlany oraz użytkowania i utrzymania istniejących obiektów budowlanych.

Podstawową formą ujawniania samowoli budowlanych będą kontrole terenowe, przeprowadzane jeden dzień w tygodniu. Skargi, wnoszone anonimowo nie podlegają rozpatrywaniu. Wyjątek stanowią skargi, z których wynika, iż istnieć może zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, bądź środowiska.

System przewiduje terminy reagowania w przypadku ujawnienia samowoli budowlanej oraz procedury postępowania, w celu doprowadzenia do zgodności z prawem.

Legalizacja obiektu budowlanego, wybudowanego bez pozwolenia na budowę lub  zgłoszenia, wymaga uiszczenia opłaty legalizacyjnej, która w zależności od jego rodzaju i wielkości niektórych obiektów budowlanych  wynosi od 2 500 zł do 937 500 zł.

Legalizacja samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, wymaga uiszczenia opłaty legalizacyjnej, której wysokość, w zależności od jego rodzaju i wielkości, wynosi od 5 000 zł do 187 500 zł.

Budowa  bez pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zagrożona jest grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W razie popełnienia wykroczenia grozi grzywna w drodze mandatu karnego
w kwocie do 500 zł lub wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Stalowej Woli, który może nałożyć grzywnę w kwocie do 5 000 zł.

System wejdzie w życie 15 lutego 2020 roku.