Rozporządzeniem  Prezesa Rady Ministrów  dnia 18 listopada 2019 r. określony został szczegółowy  zakresu działania Ministra Rozwoju. 

 

 Minister kierował będzie następującymi działami administracji rządowej:

1) budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo;

2) gospodarka;

3) turystyka.

Będzie dysponentem części 18, 20 i 40 budżetu państwa.  Obsługę ministra zapewnia Ministerstwo Rozwoju.

Organy podległe ministrowi lub przez niego nadzorowane:

1) Główny Geodeta Kraju;

2) Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

3) Prezes Głównego Urzędu Miar;

4) Prezes Urzędu Zamówień Publicznych;

5) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.