Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2019 zakłada wykonywanie ustawowych obowiązków, ale nie tylko.

 Przewidziano kontrole:

 • budynków mieszkalnych jedno - i wielorodzinnych,
 • sieci energetycznych niskiego i średniego napięcia,
 • sieci gazowych niskiego i średniego ciśnienia,
 • sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sieci telekomunikacyjnych,
 • drogowych obiektów mostowych,
 • budynków przemysłowych,
 • placów zabaw,
 • innych obiektów budowlanych, w zależności od potrzeb

- w zakresie wywiązywania się właścicieli lub zarządców z obowiązku poddawania ich okresowym kontrolom stanu technicznego oraz utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym. 

Kontrole budów i wykonywania innych robót budowlanych.

A ponadto:

 1. Przeprowadzenie I Międzywojewódzkiego Konkursu Wiedzy „Poznaj prawo budowlane”.
 2. Kontynuowanie akcji: „Bezpieczny obiekt budowlany” oraz „Obiekt budowlany przyjazny osobom niepełnosprawnym”.
 3. Zorganizowanie, wspólnie ze Starostą Stalowowolskim, bezpłatnych warsztatów szkoleniowych.