Ponowna kontrola okresowa budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2 000 m2  lub innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1 000 m.

 

 Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane do 30 listopada 2023 r. obiekty takie należy poddać okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:


- elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
- instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
- instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Kontrole powinny przeprowadzać osoby posiadające wymagane przepisami uprawnienia lub kwalifikacje.

Osoba dokonująca każdej z powyższych kontroli jest obowiązana w terminie 7 dni od przeprowadzenia kontroli zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego oraz dokonać wpisu w książce obiektu budowlanego. 

KOMUNIKAT GINB

KOMUNIKAT WINB