Obowiązki  właścicieli obiektów budowlanych, a przede wszystkim budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie bezpieczeństwa użytkowania.

 

 

 

  1. Zapewnienie należytego stanu technicznego i estetycznego oraz bezpieczeństwa użytkowania.
  2. Zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania dokonywane jest  w formie przeprowadzania okresowych kontroli stanu technicznego:
  • konstrukcji budynku i jego estetyki – co najmniej raz na  5 lat, wykonywanej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
  • instalacji gazowej – co najmniej raz w roku, wykonywanej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności instalacyjnej lub świadectwo kwalifikacyjnego w zakresie dozoru nad eksploatacją instalacji gazowych,
  • przewodów kominowych – co najmniej raz w roku, wykonywanej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej lub mistrza kominiarskiego,
  • instalacji elektrycznej – co najmniej raz na 5 lat, wykonywanej przez osobę z uprawnieniami budowlanymi w specjalności energetycznej lub świadectwo kwalifikacyjnego w zakresie dozoru nad eksploatacją instalacji elektrycznych.
  1. Brak zapewnienia przeprowadzenia okresowych kontroli przede wszystkim stwarza zagrożenie bezpieczeństwa użytkowania, ale też stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.


Podstawowe warunki sprawnego działania wentylacji grawitacyjnej, wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 79 ust. 1. Drzwi do łazienki, umywalni i wydzielonego ustępu powin­ny otwierać się na zewnątrz pomieszczenia, mieć co najmniej szerokość 0,8 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a w dolnej części – otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza,

- § 155 ust. 3. W przypadku zastosowania w pomieszczeniach innego ro­dzaju wentylacji niż wentylacja mechaniczna nawiewna lub nawiew­no-wywiewna, dopływ powietrza zewnętrznego, w ilości niezbędnej dla potrzeb wentylacyjnych, należy zapewnić przez urządzenia na­wiewne umieszczane w oknach, drzwiach balkonowych lub w innych częściach przegród zewnętrznych.