Zgodnie z art. 36a Pb każda zmiana w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania działki lub terenu, w tym zamiana projektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe na przydomową oczyszczalnię ścieków, stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę projektu budowlanego, a tym samym wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Stanowisko takie zawarte została przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w odpowiedzi na interpelację Pana Posła Rafała Webera.

Interpelacja nr 4657

do ministra infrastruktury i budownictwa

w sprawie trybu dla uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania

Zgłaszający: Rafał Weber

Data wpływu: 06-07-2016

Szeroko rozumiane środowisko budowlańców (inwestorzy, wykonawcy, inspektorzy) zwróciło się do mnie z prośbą o uzyskanie od ministra właściwego do spraw prawa budowlanego interpretacji przepisu art. 36a ust. 1 oraz 36a ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo budowlane.

Problem ustalenia trybu dla uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania działki dotyczy konkretnie przypadku, gdy w projekcie zagospodarowania działki pod budowę nowego budynku mieszkalnego został zaprojektowany zbiornik na nieczystości ciekłe, a inwestor w tracie prowadzenia prac budowlanych dokonał zmiany planów poprzez wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z art. 36a ust. 1 oraz art. 36a ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz.290 z późn. zm.): istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Natomiast każda zmiana zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu jest odstąpieniem istotnym. W przypadku, gdy inwestor ma zamiar wykonać roboty budowlane w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania działki np. zmiana zaprojektowanego zbiornika na nieczystości ciekłe na przydomową oczyszczalnię ścieków, wymagana jest decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. Tryb zgłoszenia dotyczy obiektów istniejących, niebędących w budowie oraz nieobjętych projektem budowlanym.

Inwestorzy dokonujący takich zmian bez uzyskania decyzji powołują się niewłaściwie na wyroki sądów administracyjnych, zgodnie z którymi prawidłową formą jest zgłoszenie, ponieważ przydomowa oczyszczalnia ścieków może być wykonana na jego podstawie. Wydawane wyroki budzą również szereg wątpliwości dla samych inwestorów oraz kierowników budowy. Warto
w tym miejscu nadmienić, iż wykonywanie robót budowlanych w sposób istotnie odstępujący od warunków określonych w projekcie budowlanym, stanowi przesłankę do ich wstrzymania. Kierownik budowy ma obowiązek kierowania budową w sposób zgodny z projektem, a po zakończeniu wydaje oświadczenie o zgodności budowy m.in. z projektem budowlanym. Natomiast złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą jest zagrożone sankcjami.

Mając na uwadze powyższe, proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy wykonanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, w przypadku gdy dotyczą one obiektu budowlanego w trakcie budowy, objętego projektem budowlanym jest niedopuszczalne?
  2. Czy właściwym postępowaniem w tej sprawie byłoby doprecyzowanie przepisów prawa w tym zakresie i enumeratywne wyliczenie przypadków, dla których właściwym byłby tryb zgłoszenia ?

Odpowiedź na interpelację nr 4657

w sprawie trybu dla uzyskania zgody na wykonanie robót budowlanych w zakresie nieobjętym projektem zagospodarowania

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit

Warszawa, 03-08-2016

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 4657 Pana Posła Rafała Webera z dnia 14 lipca 2016 r., przedstawiam odpowiedź na zawarte w niej pytania.

Odpowiadając na pytanie nr 1 „Czy wykonywanie robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, w przypadku, gdy dotyczą one obiektu budowlanego w trakcie budowy, objętego projektem budowlanym jest niedopuszczalne?”, należy wskazać, że zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 i 961; dalej: „Pb”), pozwolenie na budowę dotyczy całego zamierzenia budowlanego. Przepis ten dopuszcza jednak możliwość, aby pozwolenie na budowę nie obejmowało całego zamierzenia budowlane po spełnieniu dwóch warunków:

1) pozwolenie to dotyczy wybranych obiektów lub zespołu obiektów, mogących samodzielnie funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem oraz

2) do wniosku o pozwolenie na budowę dołączono projekt zagospodarowania działki lub terenu obejmujący całe zamierzenie budowlane.

Regulacja ta ma na celu umożliwienie organowi administracji architektoniczno-budowlanej zbadanie zgodności całego zamierzenia budowlanego z ustalenia planu miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak również spełnienie przez inwestora tzw. obowiązków podstawowych wskazanych w art. 5 Pb. Do obowiązków tych należy m.in. zapewnienie warunków zgodnych z przeznaczeniem projektowanego obiektu w zakresie usuwania ścieków. Warunek ten powinien zostać spełniony m.in. przy projektowaniu budynków mieszkalnych.

Zgodnie z art. 36a Pb każda zmiana w zatwierdzonym projekcie zagospodarowania działki lub terenu, w tym zamiana projektowanego zbiornika na nieczystości stałe na przydomową oczyszczalnię ścieków, stanowi istotne odstąpienie od zatwierdzonego w pozwoleniu na budowę projektu budowlanego, a tym samym wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę.

Co prawda art. 29 ust. 1 pkt 3 i 3a Pb dopuszczają budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe  o pojemności do 10 m3 bez pozwolenia na budowę, jednakże jako wyjątki od ogólnej zasady wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 28 ust. 1 Pb) nie powinny być stosowane rozszerzająco, w celu ominięcia rygorów wynikających z art. 36a Pb.

Ponadto należy zauważyć, że zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 lit a Pb przed przystąpieniem do użytkowania budynku mieszkalnego kierownik budowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami. W sytuacji opisanej w interpelacji Pana Posła oznacza to, że kierownik budowy w celu umożliwienia uzyskania przez inwestora decyzji o pozwoleniu na użytkowanie byłby zmuszony do złożenia nieprawdziwego oświadczenia
o wykonaniu zbiornika na nieczystości stałe.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Pb nie dopuszcza możliwości wykonywania robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, w przypadku gdy dotyczą one zamierzenia budowlanego będącego w budowie i objętego projektem budowlanym.

Odpowiadając na pytanie nr 2 „Czy właściwym postępowaniem w tej sprawie byłoby doprecyzowanie przepisów prawa w tym zakresie i enumeratywne wyliczenie przypadków, dla których właściwym byłby tryb zgłoszenia?”, należy wskazać, że w chwili obecnej w resorcie infrastruktury i budownictwa trwają prace nad kompleksową regulacją procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeks urbanistyczno-budowlany). W trakcie prac nad kodeksem szczegółowej analizie poddawane są regulacje dotyczące procedur uzyskiwania zgody inwestycyjnej oraz instytucji odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków zgody inwestycyjnej. Celem prowadzonych prac jest istotne usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego poprzez stworzenie skutecznych i optymalnych procedur oraz adekwatne przypisanie ich do poszczególnych rodzajów inwestycji.

Z wyrazami szacunku

Jerzy Szmit

Podsekretarz Stanu