Ustawą z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. poz. 2166)  dokonano zmiany w ustawie – Prawo budowlane.

 

Na inwestora nałożono obowiązek dołączenia do wniosku  o pozwolenie na budowę  oświadczenia projektanta, dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.) .

Oświadczenie projektanta składane będzie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128). Składający oświadczenie  będzie zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy (-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastąpi pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.