Uwaga!
Formularze nie są drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa. Zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń.

OSTATNIA AKTUALIZACJA:  18.09.2020 roku oznaczona na czerwono

 

 

Druki przed rozpoczęciem robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed  19 września 2020 roku lub skutecznego zgłoszenia przed tym terminem


 

Zawiadomienie o terminie  rozpoczęcia robót  budowlanych

Oświadczenie kierownika budowy lub robót

Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego


Klauzula RODO


Zgłoszenie wykonawcy  (azbest)

 

 

Wersja dla robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwollenia na budowę i zgłoszenia, po 19 września 2020 roku, w przypadku sporządzenia projektu technicznego:

Zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Informacja wskazująca kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta sprawdzającego

                                                          

________________________________________________________________________________________________________________________________

Druki na zakończenie robót budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed  19 września 2020 roku lub skutecznego zgłoszenia przed tym terminem

                                                                Tryb zawiadomienia o zakończeniu budowy:

 

Zawiadomienie

Oświadczenie kierownika budowy 

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

 
 
 
  
Wersja dla robót budowlanych, zrealowanych na podstawie pozwolenia na budowę i zgłoszenia,  po 19 września 2020 roku, w przypadku sporządzenia projektu technicznego:
                                        

Zawiadomienie o zakończeniu budowy

Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

 

                                                                   

                                                                 Tryb pozwolenia na użytkowanie:

Wersja dla obiektów budowlanych, zrealizowanych na podstawie pozwolenia na budowę, wydanego przed  19 września 2020 roku

 

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie

Oświadczenie kierownika budowy

Oswiadczenie Inwestora  o  stanowisku organów

Potwierdzenie odbioru przyłącza 

Oświadczenie inwestora o zagospodarowaniu terenów przyległych

Klauzula RODO

 

Zawiadomienie inwestora o wykonaniu robót po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie

 

 

Wersja dla pozwoleń na budowę,  wydanych po 19 września 2020 roku, w przypadku sporządzenia projektu technicznego:

Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

                                                                          

 

Uproszczone postępowanie legalizacyjne:

Żądanie  wszczęcia uproszczonego postępowania legalizacyjnego.

Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane

 

Inne informacje:

Adresy organów z art. 56 Prawa budowlanego