Aktualności

16 lutego 1928 roku: Prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki, Prezes Rady Ministrów i Minister Spraw Wojskowych  Józef Piłsudski oraz ministrowie, podpisali  Rozporządzenie o „prawie budowlanem i zabudowaniu osiedli”. 

Starosta Stalowowolski zatwierdził Program działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli na rok 2018, obejmujący m. in.  rodzaje obiektów budowlnych, przewidzianych do kontroli. 

 

1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie obszerna nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Przedmiotem kontroli była kwestia bezpieczeństwa użytkowania szkół i przedszkoli na terenie powiatu stalowowolskiego.

Podczas zorganizowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa  i Fundację "Integracja" konferencji „Infrastruktura dostępna – standardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" omawiano opracowywany w MIB dokument „Standardy dostępności budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnościami uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania - poradnik".