Aktualności

Uprzejmie informujemy, iż  10 listopada 2017r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, w zamian  za święto 11 listopada 2017 r. przypadające w dniu wolnym od pracy.

Warsztaty odbyły się 14 września 2017 roku. Ich tematem było BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, zaś organizatorami: Starosta Stalowowolski oraz Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

Od 1 do 15 września 2017 roku trwać będą konsultacje publiczne m. in. projektu ustawy o organach administracji inwestycyjnej i nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DZ. U. z 2017 roku 1332), obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na:

1) sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania instalacji elektrycznej i piorunochronnej,

2) badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

20 kwietnia 2017 roku odbyły się 12. bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt.  PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY LUB ROBÓT ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.