Aktualności

20 kwietnia 2017 roku odbyły się 12. bezpłatne warsztaty szkoleniowe pt.  PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY LUB ROBÓT ORAZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO.

„Instalacją elektryczną” w rozumieniu § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999 r.  w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (DZ. U.  Nr 74 poz. 836 i Dz. U. z 2009r. Nr 205 poz. 1584)  jest układ przewodów i kabli w budynku wraz ze sprzętem i osprzętem elektroinstalacyjnym, urządzeniami, aparaturą rozdzielczą i sterowniczą, układem pomiarowo-rozliczeniowym, urządzeniami zabezpieczającymi i ochronnymi oraz uziemieniami, mający początek na zaciskach wyjściowych wewnętrznych linii zasilających w złączu i koniec na gniazdach wtyczkowych, wypustach oświetleniowych i zainstalowanych na stałe odbiornikach zasilanych energią elektryczną.
 

„Siecią”, w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne (DZ. U. z 2017 roku poz. 220) są instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego.

Projekt budowlany powinien spełniać wszystkie wymagania projektu budowlanego, zawarte w ustawie - Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.


Prawo budowlane - stan prawny na 1 stycznia 2017 roku