Od 19 września 2020 roku osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli nowych instalacji w obiektach budowlanych, oddawanych do użytkowania. Osoby te będą mogły jedynie kontrolować instalacje w obiektach  już użytkowanych.

 

Obecnie do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, inwestor jest obowiązany dołączyć m. in. protokoły badań i sprawdzeń. Ustawa – Prawo budowane nie precyzuje czego te badania i sprawdzania mają dotyczyć, a także nie wskazuje osób uprawnionych do ich przeprowadzania. W praktyce organy nadzoru budowanego wymagały przedłożenia protokółów badań i sprawdzeń instalacji. Nowo wykonane instalacje: energetyczne, piorunochronne i gazowe  mogły być sprawdzane przez osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych (przez analogię do przepisów art. 62 ust. 4 – 6 ustawy).

Od 19 września 2020 roku kontrole wszelkich instalacji w obiekcie budowlanym np. sanitarnych, elektrycznych, piorunochronnych i gazowych, będą przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych, zostaną pozbawione możliwości przeprowadzania kontroli instalacji. Osoby te będą mogły jedynie kontrolować instalacje w obiektach już użytkowanych.