W tym roku planowany jest 8. Konkurs Architektoniczny Powiatu Stalowowolskiego. Jego organizatorami są: Starosta Stalowowolski i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli.

 

 

 Jest to jedyny - w takiej formule - konkurs architektoniczny w kraju. Jego celem jest promowanie i nagradzanie inwestorów, projektantów, wykonawców, kierowników budów oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego - obiektów budowlanych na terenie powiatu stalowowolskiego, wyróżniających się stylem, formą architektoniczną, programem użytkowym itp.

W konkursie mogą uczestniczyć obiekty budowlane nowo wybudowane lub remontowane, przebudowywane - w okresie ostatnich pięciu lat.

Konkurs odbywa się w następujących kategoriach:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne,
 • budynki mieszkalne wielorodzinne,
 • obiekty użyteczności publicznej,
 • obiekty modernizowane, przebudowywane itp.,
 • inne obiekty budowlane (nie kubaturowe), obiekty przemysłowe, budowle i obiekty inżynierskie oraz inne realizacje np. kompleksowe rewitalizacje terenów itp.

 

Prawo zgłaszania obiektów budowlanych do konkursu przysługuje:

 • inwestorom, projektantom, wykonawcom obiektów budowlanych, kierownikom budów oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego,
 • organizacjom społeczno-zawodowym.

Zgłoszenia dokonuje się w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Stalowej Woli, na formularzu.

                                                    druk  formularza 

Jeżeli zgłaszającym jest podmiot inny niż inwestor, do zawiadomienia należy dołączyć pisemną jego zgodę.

Kryteria oceny oraz rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Kapituła Konkursu. Skład osobowy Kapituły ustala Starosta Stalowowolski. Pierwsze posiedzenie Kapituły zwołuje Starosta Stalowowolski. Decyzje Kapituły co do rozstrzygnięcia konkursu są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

        

Zasady rozstrzygnięć konkursu oraz przyznawania miejsc w poszczególnych kategoriach, określa Kapituła Konkursu.

Nagrodami w konkursie są (dla inwestora obiektu):

 • za zajęcie I miejsca w poszczególnych kategoriach:
  1. statuetka,
  2. dyplom,
 • za zajęcie II i III miejsca - dyplomy,
 • wyróżnienie,

- dla projektanta, wykonawcy obiektu, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - Certyfikaty jakości usług projektanta, wykonawcy, kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego,

Kapituła może przyznać nagrodę specjalną dla obiektu wyróżniającego się szczególnymi parametrami architektonicznymi, użytkowymi itp.

Wzór statuetki Konkursu zatwierdza Starosta Stalowowolski.

Ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się będzie podczas  uroczystej gali.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

           

                                         TERMINARZ

  • Zgłaszanie obiektów do konkursu - do 30 września 2018 roku.

Zakończenie prac Kapituły konkursu - do 30 października 2018 roku.
Ogłoszenie wyników konkursu - do końca 2018 roku.